Crasman Help

Crasman Studio API v2.0

Yleistä

Crasman Studion rajapinta on toteutettu REST/JSON-muotoisena. API-kutsut tehdään SSL-suojatun HTTP-protokollan yli.

Rajapinta ei ole oletusarvoisesti auki, vaan rajapinnan käyttöönoton yhteydessä Crasmanille on ilmoitettava mistä verkoista (CIDR), tai mistä yksittäisistä IP-osoitteista API-kutsuja aiotaan tehdä. Crasmanille on myös ilmoitettava Studiossa olevista käyttäjätunnuksista, joilla halutaan StudioAPI:n kautta pystyä tunnistautumaan.

Kutsujen muoto

API-kutsut tehdään muodossa:

https://[asiakas].studio.crasman.fi/studioapi/v2/[toiminto]/:parametri1/:parametri2/:parametriN

Kaikiin kutsuihin (paitsi login) on liitettävä mukaan HTTP-otsikko: X-AuthToken: {auth token arvo} (saadaan login­‐kutsusta).

Vastausten muoto

StudioAPI:n vastaukset ovat suurimmaksi osaksi UTF8-koodatussa JSON-muodossa. Poikkeuksena tähän ovat kutsut, jotka palauttavat binääridataa (tiedostoja).

JSON-vastauksen muoto

Avain Selite Lisätietoja
status Kutsun tila

"ok": suorituksessa ei ollut virheitä, "error": kutsun suorituksessa tapahtui virhe

code Virhekoodi

0: virhettä ei tapahtunut, muu arvo: kts. Virhetilanteet

result Kutsun vastaus  

Virhetilanteet

Virhetilanteissa kutsujen http-statuskoodi on 500 (muutoin 200) ja vastaus tulee tällöin aina JSON-muodossa. Virhetilanteen syystä saa käsityksen tutkimalla vastauksen code-arvoa.

Rajapintakutsut

Autentikointi

Resurssi Kuvaus
POST login

Kirjautuu sisään, palauttaa authToken‐arvon

GET logout

Kirjautuu ulos

Kokoelmat

Resurssi Kuvaus
GET collections

Palauttaa kokoelmat

PUT collections/:collectionId/:fileId

Linkittää tiedoston kokoelmaan

DELETE collections/:collectionId/:fileId

Poistaa tiedoston kokoelmasta

Tiedostot

Resurssi Kuvaus
GET files/:folderId/:limit/:offset

Listaa tiedostot kansiosta/kokoelmasta/jaetusta kansiosta

GET file/:fileid/:conversionId

Lataa tiedoston tai tietyn konversion tiedostosta, HUOM: palauttaa raakadataa, ei JSON:ia

GET filedetails/:fileId

Palauttaa tiedoston tiedot

POST filedetails/:fileId

Päivittää tiedoston tietoja

POST upload/:folderId

Aloittaa upload-prosessin. Palauttaa uploadToken-arvon, jonka avulla tiedosto uploadataan.

PUT upload/:folderId/:uploadToken

Lähettää osan tiedostoa Studioon (max 1MB paloissa)

POST upload/:folderId/:uploadToken

Lopettaa upload-prosessin. Kutsun jälkeen Studio tarkistaa vastaanotetun tiedoston ja lisää sen kansioon.

DELETE file/:fileId

Poistaa tiedoston

POST replace/:fileId

Aloittaa replace-prosessin. Palauttaa uploadToken-arvon, jonka avulla tiedosto uploadataan.

PUT replace/:fileId/:uploadToken

Lähettää osan tiedostoa Studioon (max 1MB paloissa)

POST replace/:fileId/:uploadToken

Lopettaa replace-prosessin. Kutsun jälkeen Studio tarkistaa vastaanotetun tiedoston ja korvaa määritellyn tiedoston.

GET filetags/:fileId

Palauttaa tiedostoon liitetyt tagit

POST filetags/:fileId/:tagId

Lisää tagin tiedostoon.

DELETE filetags/:fileId/:tagId

Poistaa tagin tiedostosta.

GET comments/:type/:Id

Palauttaa resurssiin liittyvät komentit.

POST comments/:type/:id/:comment

Lisää kommentti resurssiin.

PUT comments/:commentId/:comment

Päivitä kommentti.

DELETE comments/:commentId

Poista kommentti.

GET fileheaders/:fileId

Palauttaa tiedostolle asetetut kustomoidut HTTP-headerit.

PUT fileheader/:fileId/:headerName

Asettaa tietylle tiedostolle kustomoidun HTTP-headerin.

DELETE fileheader/:fileId/:headerName

Poistaa tietyn kustomoidun HTTP-headerin tiedostolta.

Kansiot

Resurssi Kuvaus
GET folders/:parentId

Listaa kansiot tietyn kansion alta. Jos parentId:tä ei anneta, listataan päätason kansiot.

POST folders/:parentId

Luo uuden kansion parametrina annetun kansion alle, palauttaa luodun kansion id:n.

DELETE folders/:folderId

Poistaa kansion.

Julkiset kansiot

Resurssi Kuvaus
GET publicfolders/:parentId

Palauttaa jaetut kansiot päätasolta tai parametrina annetun pääkansion alta

PUT publicfolders/:publicFolderId/:fileId

Linkittää tiedoston jaettuun kansioon

DELETE publicfolders/:publicFolderId/:fileId

Poistaa tiedoston jaetusta kansiosta

Haku

Resurssi Kuvaus
GET dbsearch/:database/:language/:field/:operator/:value

Hakee tiedostoja liitettyjen tietokantojen perusteella

POST filesearch

Hakee tiedostoja halutun kansion alta rekursiivisesti.

Tagit

Resurssi Kuvaus
GET tags

Listaa kaikki tagit

POST tags

Lisää uuden tagin.

DELETE tags/:tagId

Poistaa tagin.

Virhekoodit

Virhekoodi   Selite
-1 UNDEFINED Määrittelemätön virhetilanne
0 OK Ei virhettä
1 INVALID_AUTHENTICATION Virheellinen käyttäjätunnus tai salasana
2 MISSING_PARAM API-kutsu oli puutteellinen
3 UNSUPPORTED_API_VERSION API-versio ei ole tuettu
4 UNAUTHORIZED_NETWORK Käytetty verkko ei ole sallittu
5 STUDIO_API_NOT_ENABLED StudioAPI:a ei ole kytketty asiakkaalle käyttöön
6 USER_NOT_ALLOWED Käyttäjä ei ole sallittu StudioAPI:n käyttöön
7 PARENT_FOLDER_NOT_EXISTS Kutsussa käytettyä pääkansiota ei löytynyt tai saatu avattua
8 NO_PERMISSIONS Käyttöoikeusvirhe
9 FATAL Määrittämätön Studion sisäinen virhetilanne
10 AUTHENTICATION_ERROR Kirjautumisessa tapahtunut määrittämätön virhe
11 FOLDER_NOT_EXISTS Kutsussa käytettyä kohdekansiota ei löytynyt
12 UPLOAD_TOKEN Tiedoston lähetyksessä käytetty uploadToken-avain oli virheellinen
13 INVALID_ACTION Virheellinen StudioAPI-kutsu
14 FILE_NOT_EXISTS Kutsussa käytettävää tiedostoa ei löytynyt
15 INVALID_PARAM Virheellinen parametri kutsussa
17 AUTH_TOKEN_MISSING AuthToken-avain puuttuu kutsusta
18 SESSION_NOT_FOUND Istuntoa ei löytynyt annetulla AuthToken-avaimella

Tuen yhteystiedot

Crasmanin käyttäjätuki

Puh. +358 10 217 6984

Tukipalvelut

Käyttäjätukemme palvelee verkkopalvelujen ylläpitäjiä ja sisällön päivittäjiä kaikissa kysymyksissä. Lue lisää »

Päivitys- ja muutosloki

Täältä löydät aina viimeisimpien Stage- ja Studio-versioiden muutoslokin. Lue lisää »