Soredex

Suomalainen kuvantamis­laitemerkki Soredex erottuu kilpailijoistaan edistyksellisellä designillaan.
Crasmanin suunnittelema digitaalinen brändi ja verkkosivusto tukevat tätä mielikuvaa. Vaikka hampaiden ja leukojen kuvantamiseen tarkoitettuja röntgenlaitteita ei osteta spontaanisti netistä, on verkolla silti myynnillisesti tärkeä rooli. Perinteisesti B2B-yritysten myyntisisällöt keskittyvät teknisiin faktoihin ja laitteisiin liittyviin yksityiskohtaisiin tuotekuvauksiin. Soredex halusi erottua massasta osoittamalla loppuasiakkaalle – hammaslääkärin asiakkaalle – koituvan hyödyn. Potilaslähtöisen tarinankerronnan avulla viestitään hammaslääkäreille, että koneet takaavat heidän asiakkailleen parhaan mahdollisen hoivan – ja näin ollen tuottavat arvoa heidän liiketoiminnalleen. Tästä lähtökohdasta suomalainen PaloDEx Group lähti liikkeelle uudistaessaan kuvantamislaitebrändinsä Soredexin verkkopalvelua. Soredex erottuu maailmanlaajuisilla markkinoilla edistyksellisellä ja vakuuttavalla designillaan, joten myös sen digitaalisen brändin tulee välittää samaa viestiä.

Työskentelemme tuotefaktaorientoituneella alalla, joten halusimme erottua ihmisläheisenä toimijana. Ominaisuuksien sijaan halusimme viestiä siitä, mitä tuotteillamme saadaan aikaan. Crasmanin kanssa tekemämme brändityö välittyy saumattomasti uusilla verkkosivuillamme, jotka toimivat käyttäjän ehdoilla ja palvelevat tätä edistyksellisellä tavalla – kuten tuotteemmekin. Sivustomme toteutuksessa myös tietoturvalla on merkittävä rooli. Julkaisemme aineistoa, jonka vääristely voisi olla loppukäyttäjille vaarallista. Siksi on oleellista, että teknisellä toteuttajallamme on tietoturvasertifikaatti. Tiedämme, että sivustomme on rakennettu keskimääräistä tukevammalle pohjalle.

Sami Oittinen, Commercial Marketing Director, PaloDEx Group

Asiakkaan tarve

Soredexin vanhat verkkosivut eivät viestineet brändistä halutulla tavalla. Kilpailijoidensa tavoin Soredex julkaisi suoraviivaista tietoa laitteistaan ja niiden ominaisuuksista. Myöskään sivuston tekninen toteutus ei palvellut yrityksen asiakkaita toivotusti. Siksi sivuston uudistukselle asetettiin kaksi tavoitetta: Soredexin digitaalisen viestinnän tulisi muuttua tuotekeskeisestä arvokeskeiseksi. Brändin tulisi vastata mielikuvaa asiakaslähtöisenä ja ongelmia ratkaisevana toimijana joka vastaa loppuasiakkaan – hammashoidon potilaan tarpeisiin – ja näin ollen parantaa hammaslääkäriyrittäjien liiketoimintaa. Lisäksi palvelun teknisen toteutuksen tulisi vastata käyttäjiensä tarpeisiin yhtä joustavasti ja vaivattomasti, kuin myytävät laitteetkin.

Crasmanin ratkaisu

Yhteisissä työpajoissa määriteltiin Soredexin brändin ydin, sen puhetapa ja kuvallinen kerronta. Työtä tehtiin myös suhteessa PaloDEx Groupin toiseen tuotemerkkiin, Instrumentarium Dentaliin. Lopputulema oli, että ihmisläheisenä ja lähestyttävänä brändinä Soredexin tulisi laitteidensa sijasta kertoa tyytyväisistä asiakkaistaan. Koska uudistettua brändiä rakennetaan vahvasti visuaalisella kerronnalla, päätti Crasman järjestää sivustoa varten valokuvaukset San Franciscossa majailevien ammattilaisten luona. Tuotemerkille rakennettiin raikas verkkopalvelu, joka nojaa suoraan ja konstailemattomaan tarinankerrontaan.

Tekninen toteutus

Brändityön pohjalta verkkopalvelulle suunniteltiin selkeä, responsiivinen toteutus, joka tarjoaa runsaasti tietoa käyttöoppaista mallikuviin. Koska uusi sivusto painottaa Soredexin roolia sisällöntuottajana, laati Crasman konkreettisen sisältöstrategian, joka tukee brändin viestintää jatkossakin.

Tuote-esittelyn lisäksi verkkosivut toimivat erilaisia palveluja tarjoavana asiakaspalvelukanavana. Eräs asiakaslähtöinen ratkaisu on sivuilla oleva materiaalinvälityspalvelu, joka säästää Soredexin asiakkaiden aikaa ongelmatilanteissa. Kuvantamislaitteista saatavat mallikuvatiedostot ovat tärkeitä vian tunnistamisessa, mutta liian suuria sähköpostissa lähetettäviksi. Asiakkaat olivat aiemmin lähettäneet mallikuvia postitse, mikä hidasti viantunnistamisprosessia merkittävästi. Uuden ratkaisun myötä asiakkaat voivat lähettää kuvatiedostoja Soredexille suoraan verkkopalvelun kautta ja saada nopean diagnoosin laitteen kunnosta. Tämä nopeuttaa asiakkaiden saamaa palvelua ja parantaa siten myös asiakastyytyväisyyttä.

Tulokset

Käytettävyyttä varten valittiin ratkaisuja, jotka helpottavat sivustolla liikkumista ja parantavat käyttökokemusta. Kolmannen osapuolen tuottama kuvallinen, oppiva sivustohaku on yksi esimerkki tällaista ominaisuuksista.

Tekniset ratkaisut helpottavat myös sivuston ylläpitoa. Verkkouudistuksen yhteydessä käyttöön otettu materiaalipankki säilöö kaiken tuotteisiin liittyvän tiedon sekä yrityksen markkinointimateriaalin. Kieliversioiden ylläpito on jouhevaa, ja sivustolla tehdyt tekniset ratkaisut tukevat myöhemmin tehtävää kehitystyötä. Näin verkkopalvelu vetää yrityksen myyntiä nyt ja tulevaisuudessa.

Crasman on teknisesti taitava toteuttaja, joka ymmärtää brändinäkökulman ja osaa tukea sen viestintää verkossa. Usein verkkoprojekteissa ilmenee rajoitteita, joista myyntivaiheessa ei ole muistettu mainita – Crasmanin kanssa tällaisia ei kuitenkaan ole tullut vastaan. Ratkaisut tehdään siten, että niitä pystytään kehittämään joustavasti myös tulevaisuudessa. Siksi tunnemme olevamme tärkeä asiakas myös sen jälkeen, kun paperit on allekirjoitettu ja projekti saatettu loppuun.

Sami Oittinen, Commercial Marketing Director, PaloDEx Group