Verkkokaupan teknologiamurros

17 tammikuuta 2023

Nopeammin ja mielellään jo eilen, eikä mikään ole pysyvää. Miten verkkokaupan muutosnopeuteen vastataan teknologiavalinnoilla? Ja miten taakse kootaan tiimi, joka tekee tulosta kustannustehokkaammin samalla, kun ihmisten tyytyväisyys kasvaa?

Lukuaika: 9 min

Composable Commerce – Tulevaisuuden verkkokaupan teknologiavalinta 

Verkkoliiketoiminnan vaatimukset muuttuvat entistä nopeammin ja ovat entistä monimutkaisempia, joten teknologialta vaaditaan paljon. Verkkokaupan teknologiamurroksen taustalla on tarve entistä nopeammalle kehityssyklille, joka mahdollistaa asiakaskokemuksen ja verkkokaupan prosessien tehokkaamman uudistumisen. Tämä on alati kiristyvässä kilpailutilanteessa liiketoiminnan elinehto. 

Tärkeintä on valita teknologiat, jotka ovat joustavia ja skaalautuvia. Näin ne voi helposti päivittää ja laajentaa yrityksen kasvaessa tai muuttaessa toimintaansa. Uuden sukupolven verkkokauppateknologia palvelee rajattomasti kasvun tarpeita.

Teknologiavalintana headless-mallilla parhaista palasista koottu Composable Commerce mahdollistaa rajattoman kasvun, skaalautuvuuden sekä globaalin kaupankäynnin. Suuri etu on, että valmiiden järjestelmien ansiosta kehitystyötä ei tarvitse aloittaa nollista.

Tämä haastaa myös työn tekemisen tavat, sillä uudessa tekemisessä harvoin vanhat tavat toimivat. Erityisesti Composable Commerce -mallilla toteutettuihin teknologiavalintoihin kuuluu ajatus yhteistyöstä, jossa yritykset ja asiakkaat luovat ja kehittävät liiketoimintaa yhdessä. 

Kun aiemmin tiimi koostui saman alan asiantuntijoista, kannattaa nyt koota monen eri alan asiantuntijat yhteen ja tuoda tekemiseen useampia eri näkökulmia ja ajattelutapoja. 

Tuntuuko monimutkaiselta? Me teemme siitä yksinkertaisempaa. Tule siis mukaan luomaan kolme kuvitteellista verkkokauppaa nimeltä CrasShop!

Kerromme esimerkkien avulla seuraavaksi siitä, mitä teknologiavaihtoehdot ovat, ja miten onnistut kokoamaan parhaan mahdollisen verkkokauppatiimin.

Miksi verkkokauppateknologian muutos alkoi

Sananen teknologian historiaa: Perinteisesti verkkokaupassa yksi monoliittiteknologia on hoitanut kaikki tarpeelliset kaupankäyntiin liittyvät prosessit kuten tuotehallinnan, tilauksen, laskutuksen ja asiakasviestinnän. Toiminnot ovat yhden katon alla, mutta sama katto rajoittaa kasvua ja kehitystä.

Yhden kokonaisuuden kehitys, ylläpito ja liiketoiminnan tarpeisiin vastaaminen voi käydä ajan saatossa rasitteeksi. Teknologia rajaa bisneksen kasvua ja rengistä uhkaa tulla isäntä.

Niinpä kehitettiin headless-malli, jossa nimensä mukaisesti pää, eli asiakkaalle näkyvät toiminnallisuudet, irrotettiin erikseen verkkokaupan konehuoneesta, jossa moottorin toimintoja voidaan toteuttaa palanen kerrallaan.

Mitä vähemmän teknologia luo rajoitteita, sitä enemmän on vapautta asettaa asiakaskokemus jalustalle ja liiketoiminnan tavoitteet taivaisiin.

Oleellista on, että valittu teknologiakokonaisuus palvelee liiketoiminnan tarpeita ja vaatimuksia. Näin mahdollistetaan se, että liiketoiminnan maalitolppien väliin voidaan aidosti ja realistisesti asettaa strategiset tavoitteet sekä uniikki, aito ja ainutlaatuinen asiakaskokemus, jonka toteutumista valittu teknologia tukee.

1 Headless

Aseta liiketoimintasi tavoitteet rohkeasti korkeimmalle

Ensimmäinen CrasShop tehdään headless-mallilla. Siinä verkkokaupan asiakkaalle näkyvä pinta eli esityskerros (pää) on irrotettu taustajärjestelmästä omaksi kokonaisuudekseen. Tällainen kaksikerroksinen malli ottaa entistä enemmän jalansijaa sen muutoskyvyn takia:

 • Esityskerrosta (front-end) voidaan kehittää vaihtuvilla teknologioilla taustajärjestelmään (back-end) koskematta.
 • Eriytetty (decoupled) esityskerros saadaan merkittävästi nopeammaksi kuin jos taustajärjestelmä on kiinni esityskerroksessa.
 • Taustajärjestelmää voidaan kehittää tarpeiden mukaan, eikä teknologiarajoituksia ole.

Yleisin headless-malli on monoliittiteknologia, josta on eriytetty esityskerros omaksi kokonaisuudekseen (decoupled). Tällä teknologiavalinnalla saamme nopeasti kaiken tarvitsemamme saman katon alta. Kääntöpuolena on, että liiketoiminnan kasvaessa kehitys on monoliittia haastavampaa. 

Miehen päästä puuttuu isompia ja pienempiä palasia. Se on päätön eli headless.

Niinpä headless-mallin seuraava askel on Composable Commerce, joka on lähtökohtaisesti valmiista palvelupaketeista koostettu ja tarvittaessa räätälöinnillä trimmattu verkkokauppakokonaisuus. Se mahdollistaa toiminnallisuuksien rajattoman kasvun ja skaalautuvuuden sekä globaalin kaupankäynnin.

2 Composable Commerce

Rakenna verkkokauppasi liiketoiminnan tarpeista ja tavoitteista käsin

Toinen CrasShop rakennetaan Composable Commerce -teknologialla. Tässä kaupassa konepellin alla olevat taustajärjestelmät ovat valmiita järjestelmiä tai tarpeiden mukaan räätälöityjä palvelukokonaisuuksia. Kasvattamiselle, kehitykselle ja muutoksille ei ole oikeastaan mikään rajana.

Verkkokauppa-alustaksi valitaan esimerkiksi Shopify, joka tarjoaa tuotteet, tilaukset ja asiakastilien hallinnan. Sisältöalustaksi valitaan vaikkapa Contentful ja MailChimp hoitaa puolestaan markkinointiviestinnän. Me keskitymme asiakkaalle näkyvään pintaan, ja voimme kasvattaa bisnestä helposti globaaleilla markkinoilla.


Erilaisia it-laitteita, lankkuja ja betoniputki kasattuna yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joita yhdistää punainen muovailuvahamainen liitos. Kolme punaista hahmoa käyvät keskustelua aiheesta.

Saat ainakin nämä edut:

Modulaarisuus. Composable Commerce on siis modulaarinen palvelukokonaisuus, jossa toiminnoista vastaavat toisistaan erillään toimivat palvelut tai sovellukset. Itsenäisistä osista koottu palvelukokonaisuus ei rakennu yhden lähdekoodin varaan, eikä kokonaisuuden hallinta ole vain yhden toimijan varassa. 

Joustavuus ja notkeus. Eri palvelut on liitetty toisiinsa ohjelmointirajapintojen (API) avulla ja näin eri toiminnoista vastaavia sovelluksia voidaan päivittää ilman, että koko palvelu ajetaan alas.

Liiketoimintalähtöisyys. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tilauksia käsittelevä järjestelmä voidaan päivittää ilman, että verkkokaupan toiminta katkeaa ja päivityksestä koituu asiakkaalle harmia. Tämän kaltainen kokonaisuus on myös helpommin skaalattavissa sekä muokattavissa muuttuvien tarpeiden mukaan.

Maantieteellinen rajattomuus. Composable Commerce mahdollistaa helposti globaalin kaupankäynnin.

Monialaisen tiimin mahdollisuudet. Composable commerce -ajatteluun kuuluu myös ajatus yhteisöllisyydestä ja yhteistyöstä, jossa yritykset ja asiakkaat voivat yhdessä luoda ja kehittää liiketoimintaa. 

3 Monoliitti

Yksi iso kokonaisuus

Kolmas CrasShop luodaan kokonaan yhden järjestelmän avulla. Tässä mallissa yksi yritys vastaa lähdekoodista ja asiakkaille näkyvä osa (front-end) sekä verkkokaupan moottori (back-end) ovat yksi iso kokonainen paketti. Ratkaisu on kustannustehokas ja helppo toteuttaa, ja olemme tähän ehkä aluksi tyytyväisiä. Kun toiminnot ovat yhden katon alla, liittyy kasvuun ja kehitykseen teknologian tuomia rajoituksia ja esimerkiksi vikaherkkyyttä.

Nimensä mukaisesti monoliittinen arkkitehtuuri (monolithic) on siis yksi järkälemäinen sovelluskehitysjärjestelmä, johon headless-malli tuo jonkin verran liikkumavaraa. Monoliitti-arkkitehtuuria edustavat esimerkiksi suositut verkkopalveluiden hallintajärjestelmät Wordpress ja Magento.

Kaksi punaista päällekkäin olevaa kivenlohkaretta tuettuna sinisillä tukipuilla. Kaksi punaista miestä ihmettelee kokonaisuutta (monoliitti).

Monoliitti on edelleen relevantti teknologiaratkaisu pienen liiketoiminnan yrityksille, sillä se tarjoaa kustannustehokkaan alustan perustoiminnoille. Mutta vahvuus ja samalla heikkous on sen kokonaisuus. 

Ongelmat liittyvät usein päivitettävyyteen ja vikatilanteiden hoitamiseen. Päivityksissä koko palvelu on yleensä ajettava alas päivityksen ja testauksen ajaksi. Tämän kaltainen järjestelmä on myös alttiimpi vikaantumaan, sillä kaikki sen komponentit ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa.

Teknologiamurros muuttaa myös ajattelun ja toimintatavat

Teknologiamurroksen tulisi näkyä merkittävissä määrin ajattelun ja sitä kautta toimintatapojen muutoksena. Kun järjestelmät muuttuvat nopeastikin liiketoiminnan tarpeiden mukaan, täytyy myös organisaatioiden ja ihmisten reagoida. Uutta kohti mennessä vanha tapa harvoin toimii.

Siksi paras malli kehittää verkkokauppaa on koota yhden alan asiantuntijoista koostuvan tiimin sijaan monialainen tiimi, joka tuo yhteen usean eri alan asiantuntijat.  

Monialainen työryhmä on tehokkaampi ja tuottavampi. Se hyödyntää eri alojen asiantuntijoiden tietoja ja näkemyksiä innovaatioissa ja ongelmanratkaisussa.

 • Ei enää tekemistä rajoittavia siiloja

 • Asioiden tekeminen nopeutuu

 • Nopeampi palaute varmistaa tehokkaamman kehittymisen

 • Nopeammat päätökset

 • Laadukkaampi tulos

Voit tehdä tulosta kustannustehokkaammin samalla, kun ihmisten tyytyväisyys kasvaa.

Monialaisessa työryhmässä eri alojen asiantuntijoila on mahdollisuus oppia toisiltaan uutta ja tuoda oman näkökulmansa ongelmanratkaisuun, mikä voi johtaa innovatiivisiin ja kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin. Lisäksi monialainen työryhmä auttaa varmistamaan, että ratkaisuissa on otettu huomioon eri näkökulmat ja että ne ovat kestäviä ja tasapainoisia.

Tiivistäen voikin sanoa, että monialaisen verkkokauppatiimin hyöty syntyy kahdesta seikasta:

1) Monialainen tiimi ohjaa organisaatiota ajattelun muutokseen: se lähestyy kehitystyötä heti kokonaisvaltaisesti asiakkaan tarpeista käsin, eikä se ole alisteinen jonkin tietyn funktion (esimerkiksi IT tai markkinointi) organisaatiolähtöisille tavoitteille.

2) Monialainen tiimi muuttaa ajattelua koko organisaatiossa kohti modulaarisempaa, nopeampien kehityssyklien ja parempien prosessien maailmaa.

Huomioi nämä neljä asiaa kun kokoat monialaisen verkkokauppatiimin

Toimiakseen monialainen tiimi tarvitsee tämän ajattelumallin ympärille rakennetun organisaation. 

Miten säilytetään notkeus, hallittavuus ja tehokkuus? 

1. Rajaa tekeminen. Kaikkien työstettävien osa-alueiden täytyy olla riittävän pieniä, jotta tiimit voivat huolehtia niistä. Myös rajat tiimien välillä täytyy olla riittävän selkeät ja viestinnän vaivatonta, jotta pienet tiimit eivät sulaudu vaivihkaa suuremmiksi.

2. Osa-alueet tarpeen mukaan. Monialainen verkkokauppatiimi kootaan tarpeen mukaan. Edustettuina voivat olla seuraavat osa-alueet:

 • eCommerce Manager / Asiakkuuspäällikkö: verkkokauppaliiketoiminnan yhteyshenkilö suhteessa muuhun organisaatioon.
 • Design: verkkokaupan käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymäsuunnittelun asiantuntija. Tekee usein suunnittelutyötä itse ja ohjaa tiimin muita suunnittelijoita.
 • Development: verkkokaupan tekninen kehitys ja asiantuntijat, jotka ohjaavat verkkokaupan ohjelmistokehitystyötä kumppanin tai in-house -tiimin puitteissa.
 • Content: verkkokaupan sisältö on tärkeä. Suuri osa asiakaskokemusta liittyy kirjalliseen viestintään ja sen äänensävyyn. Sisällöillä on myös merkittävä osuus verkkokaupan löydettävyyden ja liikenteen tukemisessa.
 • Data + Analytics: verkkokaupan datan keräämisen, yhdistelemisen, hyödyntämisen, analyysin ja visualisoinnin ammattilainen.
 • Growth: verkkokaupan asiakashankinnan, mainonnan, markkinoinnin, asiakas- ja konversiohinnan asiantuntija.
 • Product Owner: Jos tiimin koko on suuri, tarvitaan verkkokauppatuotteen kehityksen veturi ja vastuuhenkilö, joka priorisoi ja tekee päätöksiä verkkokaupan kehityspolusta. Vastaa viikoittaisten kehitysrutiineiden toistumisesta ja on usein liiketoiminnan suora yhteyshenkilö. Voi olla osa asiakkaan sisäistä tiimiä tai strategisen kumppanin henkilöstöä.

3. Ryhmän koko. Ryhmää kootessa on tärkeää huomioida lisäksi ryhmän koko. Liian pieni tiimi on herkkä häiriöille kuten poissaoloille, liian suuri tiimi vaatii toimiakseen ulkopuolelta tulevaa johtamista eikä itseohjautuvuus toteudu.

Kun ryhmän koko on neljä ihmistä, eivät lomat tai muut poissaolot vielä vaikuta työn tekemiseen vaan asioita pystytään tekemään normaalisti. Jos tarkoitus on ohjata tekemistä kohti itseohjautuvuutta, alkaa se vaikeutua jo kuuden ihmisen ryhmässä. Yli kymmenen hengen tiimeissä ihmisten työn johtaminen vie enemmän tilaa ja tekemisen tehokkuus kärsii. Ihanteellinen monialaisen tiimin koko onkin noin 4-8 ihmistä.

4. Kokoa eri kattojen alta parhaat tekijät. Tarvitseeko kaikkien olla samassa firmassa? Ei, kokonaisuus voi koostua myös useasta kumppanista, joissa osa-alueet toteutuvat.

 


Mikko Tikkanen

Mikko Tikkanen

mikko.tikkanen@crasman.fi
+358 44 551 1948 
Verkostoidu kanssani LinkedInissä

Crasmanin teknologiajohtaja Mikko Tikkanen on teknologioiden, työkalujen ja prosessien haastaja ja liiketoiminnan jatkuva kehittäjä. Heräsikö sinulla kysymyksiä teknologiamurroksesta tai haluatko sparrata lisää teknologiavalintoja? Ota yhteyttä, autamme sinua mielellämme!

Crasman Insight on kahdesti vuodessa ilmestyvä verkkokaupankäynnin ilmiöitä ja ajankohtaisia asioita käsittelevä julkaisu. Tilaa Crasman Insight jatkossa suoraan sähköpostiisi.

Tämän Insightin takana olivat seuraavat ihmiset: Petri Autio, Samuli Hokkanen, Jani Kiltti, Emmi Koistinen, Liisa Leinonen, Mikko Tikkanen, Riikka Vaahtera ja Kirsi Vatanen.